ASV Valsts sekretārs Tilersons prezentē 2017. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”

Rīga, 2017. gada 28. jūnijs – Vakar ASV Valsts sekretārs Rekss Tilersons laida klajā 2017. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”. Tāpat kā pērn, arī šogad Latvija ierindota 2. līmenī.

2017. gada ziņojumā „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” secināts, ka Latvijas valdība pieliek ievērojamas pūles, lai izpildītu cilvēktirdzniecības apkarošanas minimālos standartus atbilstoši Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības likumam (Trafficking Victims Protection Act), lai gan pilnībā šie standarti vēl netiek izpildīti. Tiek norādīts, ka Latvijas valdība ir uzlabojusi cilvēktirdzniecības novēršanas pasākumus. Valsts apmaksātajā palīdzības programmā šī nozieguma upuriem reģistrēja vairāk personu kā iepriekš, Latvija uzņēmās vadību divos starptautiska mēroga cilvēku tirdzniecības novēršanas projektos un pēc piecu gadu pārtraukuma Latvijā tika uzsākta izmeklēšana par cilvēku tirdzniecību piespiedu darbam valsts teritorijas ietvaros. Latvija turpina būt reģionālā līdere, identificējot un novēršot fiktīvās laulības, kuru rezultātā sievietes var nonākt ļoti neaizsargātā stāvoklī, ieskaitot cilvēktirdzniecības draudus.

2017. gada gada ziņojumā norādīts, ka tomēr, neskatoties uz šiem centieniem, Latvijā netika ieviesti minimālie standarti vairākās būtiskās jomās. Personām, kas notiesātas par cilvēku tirdzniecību, tiesas turpināja noteikt maigus sodus, parasti neparedzot cietumsodu. Dažādu dienestu darbiniekiem trūka zināšanu par cilvēku tirdzniecības pazīmēm, kas apgrūtināja šādu gadījumu identificēšanu.

Ziņojumā norādītas konkrētas rekomendācijas Latvijas valdībai,  lai uzlabotu cilvēktirdzniecības novēršanas centienus, ieskaitot nepieciešamību palielināt kriminālvajāšanas gadījumu un tiesvedību skaitu cilvēktirdzniecības lietās (Latvijas Krimināllikuma 154-1. pants), kā arī krimināli sodot notiesātos cilvēktirdzniecības organizētājus, paredzot smagus sodus, kas ir atbilstoši nodarītajam. Ziņojumā atzīmēts, ka Latvijas valdībai jāpastiprina pūles cilvēktirdzniecības upuru atklāšanā, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgajām personām ārpus ģimenes aprūpes sistēmā, kas iesaistītas prostitūcijā un tiek ekspluatētas piespiedu darbos. Tāpat nepieciešams paplašināt apmācību iespējas policijas darbiniekiem, prokuroriem un tiesnešiem par visām cilvēku tirdzniecības formām un pilnībā finansēt un ieviest programmu cilvēktirdzniecības novēršanai 2014.–2020. gadam.

Pilns 2017. gada ziņojums „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” ir publiski pieejams interneta vietnē http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ Tulkojums ziņojuma sadaļai par Latviju latviešu valodā pieejams ASV vēstniecības interneta vietnē https://lv.usembassy.gov/lv/our-relationship-lv/policy-history-lv/trafficking-in-persons-lv/.