Mazo grantu programma

Pieteikumus, kuri tiks iesniegti līdz 31. jūlijam, izskatīs 2019. augusta vidū.

ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļautu vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības. Šīs ir programmas vadlīnijas, kuras vēstniecība ievēro, jo tās atbilst Latvijas situācijai un vēstniecības mērķiem. Vēstniecība arī ievēro ASV valdības likumus un noteikumus par grantu administrēšanu. Ar jautājumiem par ASV vēstniecības Mazo grantu programmu var vērsties vēstniecības Preses un kultūras nodaļā – us.embassy.riga@gmail.com vai +371 6710 7109.

Pieteikumi jāiesniedz angļu valodā.

Programmas kopsavilkums

 1. Granti galvenokārt domāti vietējām nevalstiskajām organizācijām. Grantus izmaksā vēstniecības Preses un kultūras nodaļa (PKN), kuru pilnvarojis/usi vēstnieks/ce;
 2. vēstnieks/ce var piedalīties grantu izvērtēšanā;
 3. finansējumu izmaksā PKN darbinieks vai cits par publiskās diplomātijas grantiem atbildīgais darbinieks.

Vadlīnijas pieteikumiem

Atbilstība:

 1. Vēstniecība var piešķirt grantus Latvijas un ASV bezpeļņas organizācijām un privātpersonām;
 2. trešo valstu (kuras nav ne ASV, ne Latvija) organizācijas un privātpersonas nevar pretendēt uz grantiem;
 3. grants tiek piešķirts vienu reizi ASV finansu gada ietvaros (no oktobra līdz nākamā gada septembrim). Atkārtoti grantu var piešķirt tikai izņēmuma gadījumos, ja vēstniecība secina, ka atkārtots atbalsts ir tās skaidri definēts prioritārs mērķis.

Jomas:

 1. Granti atbalsta tādas jomas kā:
  • pilsoniskās sabiedrības veicināšanu;
  • brīvu informācijas plūsmu (tostarp atbalstu neatkarīgiem medijiem);
  • caurskatāmību pārvaldībā;
  • sabiedrības izglītošanu un interešu aizstāvību;
  • likuma varu un tiesiskas reformas;
  • konfliktu risināšanu;
  • cilvēktiesības;
  • pilsonisko izglītību;
  • STEM izglītību;
  • tirgus ekonomiku;
  • informatīvas kampaņas un izglītību par cilvēku tirdzniecību un korupcijas novēršanu;
  • etnisko grupu, minoritāšu un sieviešu vienlīdzību;
  • ASV mākslu un kultūru (iekļaujot izglītības vai plašākas auditorijas iesaistes komponenti).
 2. grantus nevar izlietot partiju politiskajai darbībai, taču var atbalstīt sabiedrības izglītošanas kampaņas, aicinājumus piedalīties vēlēšanās, vēlēšanu uzraudzību un citas bezpartejiskas ar vēlēšanām saistītas darbības;
 3. grantus var izmantot nediskriminācijas un iecietības veicināšanai attiecībā uz minoritātēm, kuras ir nelabvēlīgā situācijā, taču nevar izmantot, lai sludinātu kādas konkrētas grupas programmas, prakses vai dzīvesveida pārākumu par citiem. Īpaša uzmanība jāpievērš pieteikumiem, kas vērsti uz iecietību un cilvēktiesībām (koncentrējoties uz rasi, etnisko piederību, dzimumu, reliģiju vai seksuālo orientāciju), brīvprātīgo darbu un  cilvēku tirdzniecību. Pirms jebkura granta piešķiršanas saistībā ar šiem jautājumiem vēstniecības darbiniekiem ir jāinformē grantu saņēmēji par atšķirību starp cilvēktiesību atbalstu un to, ka mēs nevaram aizstāvēt kādu īpašu dzīvesveidu vai kādas konkrētas organizācijas uzskatus;
 4. grantus nepiešķir reliģiska rakstura mērķiem;
 5. iesniegto projektu galvenajai mērķauditorijai jābūt no Latvijas.

Pieļaujamie budžeta elementi:

 1. Granti nav paredzēti ilgtermiņa infrastruktūras vajadzībām, kas pēc granta finansējuma beigām vairs nebūtu ilgtspējīgas;
 2. atļauts finansēt algas, pieskaitāmās izmaksas, aprīkojumu un citas administratīvās izmaksas tikai tik lielā mērā, cik tās ir saistītas ar konkrētā projekta aktivitātēm. Algas un honorāri jānorāda atbilstoši samaksas likmei un laikam, kas procentuāli veltīts ar programmu saistītām aktivitātēm;
 3. mazo grantu programma nevar apmaksāt trešo valstu (kuras nav vai nu ASV vai Latvija) personu ceļa, uzturēšanās, honorāru un pakalpojumu izdevumus;
 4. finansējums reprezentācijas izdevumiem (ēdiens, dzērieni utml.) nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējā budžeta;
 5. viena granta maksimālais piešķīrums ir 10.000 ASV dolāru, taču vairumā gadījumu piešķirtā summa svārstās no 1.000-3.000 ASV dolāriem.
 6. starptautiskos lidojumus var veikt tikai ASV aviolīnijas vai arī aviolīnijas, ar kurām noslēgti tā saucamie “atvērtās debess” līgumi, lūdzu skat. http://www.gsa.gov/portal/content/103191;
 7. par granta finansējumu var iegādāties biļetes tikai ekonomiskajā klasē.

Pieteikšanās kārtība

 1. Priekšlikumus var iesniegt tieši Preses un kultūras nodaļai pa e-pastu us.embassy.riga@gmail.com vai nosūtīt pa pastu ASV vēstniecībai Samnera Velsa ielā 1, Rīgā, LV-1510;
 2. grantu pieteikumus izvērtē vēstniecības grantu komiteja. Izvērtējuma mērķis ir nodrošināt atbilstību vēstniecības prioritātēm, programmas parametriem, kā arī pārliecināties, ka budžeti ir precīzi un pieņemami;
 3. grantu pieteikumiem nav noteikts konkrēts garums vai formāts, bet tajos jāiekļauj šāda informācija:
  • informācija par granta pieprasītāju;
  • granta pieprasītāja nosaukums vai vārds (organizācijas vai indivīda), adrese, kontaktinformācija;
  • projekta un/ vai organizācijas direktors un galvenie darbinieki;
  • informācija par granta pieprasītāja līdzšinējo darbību;
  • projekta nosaukums;
  • projekta datumi;
  • pieprasītā summa;
  • budžeta sadalījums.
 4. budžetus jāaprēķina ASV dolāros (kopējā summa jānoapaļo līdz tuvākajam pilnam dolāram).
 5. Valsts departamenta vadlīnijas paredz, ka departamenta un ASV vēstniecības ģērboni vai logotipu var izmanotot tikai oficiālos departamenta dokumentos. To nedrīkst lietot iestādes, kas neietilpst ASV valdībā. Tas tiek darīts, lai ģērboņa izmantošana netiktu uztverta kā kāda granta saņēmēja vai projekta īpašs atbalsts. Ģērbonis var tikt izmantots ar ASV vēstniecības īpašu atļauju, piemēram, konferences materiālos, ja Valsts departaments ir tās atbalstītājs. Šādos gadījumos granta saņēmējam katra ģērboņa izmantošana gan drukātos, gan elektroniskos materālos, ir jāsaskaņo ar ASV vēstniecību;
 6. visās publikācijās, kuras saņēmušas vēstniecības atbalstu, ir jāiekļauj atruna, atbilstoši standarta granta noteikumu 12. punktam:  “Jebkurā publikācijā vai rakstā, kas tapis šī pētījuma rezultātā ir jābūt atsaucei uz ASV Valsts departamenta atbalstu un jāiekļauj sekojoša atruna”:

  “Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.”

 7. divpadsmitais punkts attiecas uz visām publikācijām, ne tikai tām, kuras tapušas granta saņēmēja pētījumu rezultātā, un vēstniecībai jānodrošina, ka atsauce tiek iekļauta visās brošūrās, reklāmas materiālos, pasākumu plakātos, kā arī citos grafiskos materālos, kas tapuši granta ietvaros.  Vēstniecības finasējumu nedrīkst izmantot publikācijām vai materiāliem, kas var tikt uzskatīti kā noteikta dzīvesstila vai organizācijas dzīvesstila popularizēšanu.  Ja vēstniecība uzskata, ka grafiskais materiāls vai publikācija ir piemēroti publicēšanai, tad pirms publicēšanas un izplatīšanas ir jāsaņem vēstniecības atļauja. Šī prasība attiecas uz visiem grantu projektiem;
 8. lai sagatavotu pieteikumu, lūdzam lejuplādēt veidlapu, kura atrodama papildus sadaļā “Pieteikuma veidlapas”. Pēc aizpildīšanas tā kā pielikums kopā ar budžeta tabulu nosūtāma uz iepriekš tekstā norādīto e-pasta adresi
  SVARĪGI: Lūdzu lejuplādējiet īso pieteikuma veidlapu un uzmanīgi iepazīstieties ar prasībām informācijai, kura ievadāma tukšajos lauciņos. To iespējams izdarīt, novietojot peles kursoru virs katra attiecīgā lauciņa;
 9. aicinām savu granta pieteikumu iesniegt vismaz 3 mēnešus pirms projekta uzsākšanas.
 10. saņemot Jūsu pieteikumu, vēstniecība ar e-pastu apstiprinās tā saņemšanu.

SVARĪGI: Pēc tam, kad projekts ir apstiprināts, lūdzam lejuplādēt un aizpildīt pilno pieteikuma veidlapu SF424 (PDF-303KB EN).