Cilvēku tirdzniecības apkarošana

 1. ASV un Latvijas attiecības
 2. Cilvēku tirdzniecības apkarošana
 3. Civilā sadarbība
 4. NATO

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības veids, un tās upuri, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu, tiek pārdoti seksuālai izmantošanai vai citam piespiedu darbam. Šo noziegumu skaits strauji pieaug gan globālā mērogā, gan atsevišķu valstu robežās.

Saskaņā ar ASV veikto pētījumu, katru gadu miljoniem vīriešu, sieviešu un bērnu visā pasaulē tiek pakļauti cilvēku tirdzniecības riskiem.

Personas par cilvēku tirgotāju upuriem kļūst visdažādākajos veidos. Var, piemēram, pielietot fizisku spēku vai dot nepatiesus solījumus attiecībā uz darba piedāvājumu ārvalstī vai attiecībā uz iespējamu laulību ar ārvalstnieku, lai panāktu, ka sieviete nodarbojas ar prostitūciju vai strādātu pornogrāfijas industrijā. Ar šiem pašiem līdzekļiem iespējams panākt, lai personu kādā citā veidā seksuāli izmantotu komerciāliem mērķiem vai cita rakstura piespiedu darbam rūpniecībā vai lauksaimniecībā, kas pielīdzināms verdzībai. Cilvēku tirdzniecības upuri cieš gan no fiziskas, gan no emocionālas vardarbības, viņus izvaro. Gan cilvēku tirdzniecības upuriem, gan viņu ģimenēm tiek izteikti draudi, upuriem atņem pases, un viņu personīgās brīvības tiek ierobežotas.

Cilvēku tirdzniecības gadījumi ir atklāti ikvienā pasaules valstī, un ASV kopā ar saviem sabiedrotajiem un partneriem ir apņēmušās apkarot šo noziedzības veidu globālā mērogā. Lai apkarotu tirdzniecību ar cilvēkiem ir izvirzīti trīs galvenie mērķi: preventīvais darbs; palīdzības sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem; cilvēku tirgotāju kriminālvajāšana.

ASV Valsts Departamenta 2021. gada Ziņojumā par cilvēktirdzniecību, kas ir visaptverošākais pētījums par cilvēku tirdzniecības problemātiku visā pasaulē un izvērtē katras valsts centienus cilvēku tirdzniecības apkarošanā, Latvija ir ierindota 2. līmenī.

Sīkāka informācija par ASV lomu cīņā ar cilvēku tirdzniecību ir pieejama ASV Valsts departamenta mājas lapā.

Vēstniecības partneru vidū Latvijā ir vairākas nevalstiskās organizācijas, kas ir cieši saistītas ar cīņu pret cilvēku tirdzniecību, organizējot izglītojošas kampaņas un informējot sabiedrību. Tie ir galvenie līdzekļi cilvēku tirdzniecības novēršanai.

Ja domājat par darbu ārzemēs, vai ja jums ir vajadzīga bezmaksas juridiska palīdzība vai cita veida informācija, kas saistīta ar jūsu plānoto braucienu, lūdzu sazinieties ar kādu no šīm nevalstiskajām organizācijām:

Biedrība Patvērums “Droša māja”
Lāčplēša iela 75-9/10
Rīga, LV-1011
Tel. +371 2861 2120
E-mail: drosa.maja@apollo.lv
patverums-dm.lv

Resursu centrs sievietēm “Marta”
Matīsa iela 49-3
Rīga, LV-1009
Tel. + 371 6737-8539
http://marta.lv/

Starptautiskā Migrācijas organizācija
Pils iela 21
Rīga, LV-1167
Tel. + 371 6750-3626
Fax: + 371 6750-3603
http://www.iom.int/

[Paziņojums: Lūdzu, ievērojiet, ka šīs nav ASV valdības iestādes. Vēstniecība negarantē šo organizāciju pakalpojumu kvalitāti, kā arī neatbalsta tās vairāk kā citas organizācijas, kas sniedz palīdzību potenciālajiem cilvēku tirdzniecības upuriem.]

Piespiedu darbs un seksuāla izmantošana ir gan pret ASV, gan Latvijas likumiem. Abu valstu likumi aizliedz verdzību. Noziegumu upuri, ieskaitot cilvēku tirdzniecības upurus, var saņemt palīdzību.

Ja esat cilvēku tirdzniecības upuris vai zināt par citu personu, kas ir cilvēku tirdzniecības upuris un kam vajadzīga palīdzība, piemēram, rehabilitācijas pakalpojumi, psiholoģiska, medicīniska, kā arī cita veida palīdzība, šādu palīdzību ir iespējams saņemt sekojošās nevalstiskajās organizācijās:

Nevalstiskās organizācijas Latvijā, kas nodrošina palīdzību noziegumu upuriem:

Biedrība Patvērums “Droša māja”
Lāčplēša iela 75-9/10
Rīga, LV-1011
Tel. +371 2861 2120
E-mail: drosa.maja@apollo.lv
patverums-dm.lv

Centrs pret vardarbību “Dardedze”
Cieceres iela 3a
Rīga, LV-1002
Tel: + 371 6760-0686
Fax: + 371 6761-2614
http://www.centrsdardedze.lv/

Krīžu centrs “Skalbes”
Kungu iela 34
Rīga, LV -1050
Tel.: + 371 6722 2922
http://www.skalbes.lv

Resursu centrs sievietēm “Marta”
Matīsa iela 49-3
Rīga, LV-1009
Tel. + 371 6737-8539
http://marta.lv/

[ Paziņojums: Lūdzu, ievērojiet, ka šīs nav ASV valdības iestādes. Vēstniecība negarantē šo organizāciju pakalpojumu kvalitāti, kā arī neatbalsta tās vairāk kā citas organizācijas, kas sniedz palīdzību potenciālajiem cilvēku tirdzniecības upuriem. ]

ASV valdība Latvijā finansē vairākus projektus cilvēku tirdzniecības novēršanai.

2019

 • 21. un 22. februārī ASV Minesotas apgabala tiesnesis Marks Kapelhofs (Mark Kappelhoff) uzstājās konferencē “Cilvēku tirdzniecības noziegums: Pārāk maz notiesāto, pārāk daudz cietušo”, ko organizēja Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar citām organizācijām. Tiesnesis Kapelhofs atzina, ka “cilvēku tirdzniecība ir globalā mērogā otrais pelnošākais noziedzīgais uzņēmums, kas visā pasaulē ekspluatē vienu no katrām 300 personām, un 21 miljons personu kļuvušas par šī nozieguma upuriem. Šiem upuriem nepieciešama īpaša palīdzība no brīža, kad saņemta informācija par noziegumu, līdz pat kriminālvajāšanas noslēgumam un brīdim, kad notikusi upuru reintegrācija sabiedrībā. Ja dažādu valstu atbalsta mehānismi nesniedz upuriem nepieciešamo  palīdzību, tiesībaizsardzības sektora pārstāvjiem nebūs iespējams saukt noziedzniekus pie atbildības, bet upuri paliks bezizejas situācijā.”
 • 5. septembrī ASV vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Pols Polītiss rīkoja svīnīgas pusdienas, lai godinātu Liepājas starpinstitūciju cilvēktirdzniecības novēršanas darba grupas pārstāvi Brigitu Dreiži. Pasākuma laikā P. Polītiss pasniedza atzinības sertifikātu, kas apliecina viņas nomināciju ASV vēstniecības 2019. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai. ASV vēstniecība nominēja Brigitu Dreiži par viņas centieniem novērst cilvēktirdziecību un nodrošināt cilvēktirdziecības novēršanas apmācību lielam skaitam profesionāļu un sabiedrības aktīvistiem

2018

 • LNT žurnālists Uldis Āboliņš 21. janvārī devās uz ASV, lai iepazītos ar ASV pieredzi cīņā pret cilvēktirdzniecību. Gandrīz divu nedēļu ilgajā programmā “Combating Human Trafficking Through Prevention, Protection & Prosecution” žurnālisti no dažādām valstīm apmeklēja federālās un pavalstu aģentūras Vašingtonā, Hjūstonā un Losandželosā, tikās ar dažāda līmeņa amatpersonām, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un medijiem. Projekta noslēgumā, tā dalībnieki izveidoja 6 reportāžas par ASV redzēto.
 • 10.maijā un 11.maijā ASV tiesnesis Marks Kapelhofs (Mark Kappelhoff) un federālā prokurore Barbara Martinesa (Barbara Martinez) vadīja cilvēku tirdzniecības novēršanas apmācības Rīgā, kuru mērķauditorija bija kopumā 115 dažādi profesionāļi no Latvijas – tiesneši, prokurori, izmeklētāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. ASV lektori dalījās savā pieredzē dažādu cilvēku tirdzniecība lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā un upuru tiesību aizstāvībā. Apmācību ietvaros notika grupu diskusijas, kuru laikā tika pārrunāti tiesvedības un kriminālvajāšanas procesi.
 • 25.oktobrī vēstniece Nensija Bikoff Pettita (Nancy Bikoff Pettit) pasniedza atzinības rakstu Andrim Bidzānam, Latvijas Valsts policijas galvenajam inspektoram, lai godinātu viņa nomināciju apbalvojumam 2018.gada Cilvēku tirdzniecības novēršanas ziņojuma varonis (2018 Trafficking in Persons Report Hero Award). Lai pateiktos cilvēku tirdzniecības novēršanas profesionāļiem šajā reģionā, vēstniece organizēja svinīgas pusdienas, kuru laikā A.Bidzānam tika pasniegts atzinības raksts. A,Bidzāns tika nominēts apbalavojuma saņemšanai par savu ieguldījumu, izmeklējot plaša mēroga cilvēku tirdzniecības lietu un identificējot upurus, kas izmantoti darba ekspluatācijā.

2017

 • 12. jūlijā vēstniece Nensija Baikofa Petita (Nancy Bikoff Pettit) svinīgi pasniedza Atzinības Rakstu Tiesībsarga birojam par veikto pētījumu attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas problemātiku Latvijā. ASV vēstniecība Rīgā nominēja Tiesībsarga biroju apbalvojumam – 2017.gada Ziņojuma “Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” varonis – , jo augstu novērtē biroja ieguldījumu cilvēku tirdzniecības situācijas apzināšanā.

2016

 • 14. jūnijā vēstniece Nensija Baikofa Petita (Nancy Bikoff Pettit) svinīgi pasniedza Atzinības Rakstu Latvijas nacionālajai koordinatorei cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsmai Stabiņai par viņas centieniem publiskā un privātā sektora sadarbības veicināšanā, kas ievērojami sekmējuši šīs problemātikas novēršanu Latvijā. ASV vēstniecība Rīgā nominēja Lāsmu Stabiņu apbalvojumam – 2016.gada Ziņojuma “Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” varonis.

2015

 • No 21. līdz 22. septembrim Latvijā viesojās ASV tiesnese Virdžīnija Kendala (Virginia Kendall) un vadīja apmācības kopumā aptuveni 6o pārstāvjiem no Latvijas Republiskas prokuratūras, tiesām un citām organizācijām. Apmācību mērķis bija apgūt uz upura tiesībām vērstu pieeju cilvēku tirdzniecības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, izmantojot cilvēku tirdzniecības gadījumu piemērus. Vēstniecība nodrošināja apmācību finansējumu, un Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Biedrību Patvērums “Drošā māja” veica organizatorisko darbu. Lai dalītos savā profesionālajā pieredzē un izprastu cilvēku tirdzniecības problemātiku Latvijā, tiesnese Kendalla apmeklēja arī LR Augstāko tiesu un Resursu centru sievietēm “Marta”.
 • No 18. līdz 20. septembrim ASV vēstniecība Tallinā organizēja Tehnoloģiju ekspertu nometni-konferenci, kuras laikā tika radītas inovatīvas idejas cilvēku tirdzniecības problemātikas novēršanai. Šajā projektā piedalījās 60 dalībnieki no 10 valstīm – nevalstiskā sektora un publiskā sektora pārstāvji kopā ar tehnoloģiju ekspertiem un mentoriem. Komandām bija jāattīsta seši dažādi risinājumi, lai aizsargātu cilvēku tirdzniecības upuru tiesības. Piemēram, risinājums darba piedāvājumu analizēšanai interneta vidē, lai identificētu apšaubāmus darba piedāvājumus; atsauksmju apkopojums interneta vidē par darba devējiem un personāla atlases kompānijām; droša tehnoloģija ceļošanas un identitāti apliecinošo dokumentu kopiju glabāšanai. Trīs personas no Latvijas, kas pārstāvēja Ārlietu ministriju un Biedrību Patvērums “Drošā māja”, ieguva iespēju piedalīties šajā konferencē.
 • LR Valsts policijas pārstāvis Vadims Nazarovs piedalījās ASV valdības atbalstītā reģionālā apmācību projektā “Par cilvēku tirdzniecības apkarošanu”. Šī projekta ietvaros no 8. līdz 29.augustam tā dalībniekiem, kas pārstāvēja virkni dažādu valstu, bija iespējams iepazīties ar ASV centieniem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī un dalīties pieredzē par inovatīvām stratēģijām tiesībaizsardzības sektorā, lai novērstu cilvēku tirdzniecību un pakļautu kriminālvajāšanai un notiesāšanai cilvēku tirgotājus.
 • 27.jūlijā ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs (John F. Kerry) paziņoja par ikgadējā pētījuma “Par cilvēku trdzniecības apkarošanu” pieejamību sabiedrībai. Valsts sekretārs Kerijs apliecināja cieņu personām, kas šī gada pētījuma ietvaros apstiprinātas Cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņa balvas saņemšanai. Balvas kopumā saņēma astoņas personas no visas pasaules, kuru vidū bija arī juriste no Biedrības Patvērums “Drošā māja” Gita Miruškina. Balva tiek pasniegta katru gadu kā atzinība par nenogurstošu darbu, apkarojot starptautiska mēroga mūsdienu verdzību – cilvēku tirdzniecību. Biedrība Patvērums “Drošā māja” sniedz rehabilitācijas un arī juridiskos pakalpojumus personām, kas cietušas cilvēku tirdzniecības rezultātā un bijušas pakļautas seksuālai ekpluatācijai vai piespiedu darba apstākļiem. G.Miruškina ievērojamu savu dzīves daļu ir veltījusi, lai palīdzētu cilvēku tirdzniecības rezultātā cietušām personām un lai palīdzētu skaidrot cilvēku tirdzniecības novēršanas juridiskos aspektus kā Latvijas tā Eiropas Savienības mērogā. Viņa ir pirmā persona no Latvijas, kas saņēmusi Cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņa balvu no ASV Valsts sekretāra: http://www.tipheroes.org/blog/on-monday-we-welcome-the-2015-tip-report-heroes/
 • ASV ģenerālprokurore Loreta Linča 2. jūnijā viesojās biedrībā „Patvērums “Drošā māja””. Kopā ar Latvijas tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču viņa tikās ar biedrības „Patvērums “Drošā māja”” darbiniekiem, lai uzzinātu vairāk par organizācijas veikumu. Viņa izteica atzinību par biedrības „Patvērums „Drošā māja”” paveiktā darba nozīmīgumu cilvēktirdzniecības novēršanā un apsveica „Patvēruma „Drošā māja”” juristi Gitu Miruškinu, kas ir ASV vēstniecības Latvijā 2015. gada nominante Valsts departamenta ziņojuma „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” Varoņa balvai.
  ASV ģenerālprokurores Loretas Linčas uzruna latviešu valodā (PDF-102KB)

2014

 • ASV Valsts Departamenta Cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļas pārstāvis Čads Salitans (Chad Salitan) viesojās Latvijā no 20. līdz 21. novembrim. Kopā ar ASV vēstniecības pārstāvjiem Čads Salitans apmeklēja tikšanās par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem, kurās piedalījās Latvijas publiskā un nevalstiskā sektora pārstāvji.
 • 16. oktobrī Latvijā viesojās ASV tiesnese Virdžīnija Kendala (Virginia Kendall) un prokurors Daniels Veiss (Daniel Weiss), kas vadīja apmācības kopumā 65 pārstāvjiem no Latvijas Republiskas prokuratūras, tiesām un citām organizācijām. Apmācību mērķis bija apgūt labās prakses piemērus cilvēktirdzniecības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, izmantojot piemērus gan no Latvijas, gan ASV tiesu prakses. Vēstniecība nodrošināja apmācību finansējumu, un Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru veica organizatorisko darbu.
 • 22. aprīlī misijas vadītāja vietniece Karina Maklelanda (Caryn McClelland) rīkoja pieņemšanu, lai izteiktu atzinību Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā vēstnieka vietniecei Vijai Bušai par viņas ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanā. ASV vēstniecība Rīgā nominēja Viju Bušu apbalvojumam – 2014.gada Ziņojuma “Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” varonis-, jo augstu novērtē viņas ieguldījumu cilvēku tirdzniecības apkarošanā un palīdzības pakalpojumu sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem.

2013

 • 6.decembrī pārstāvji no Latvijas Iekšlietu un Ārlietu ministrijām piedalījās videokonferencē, ko organizēja ASV vēstniecība Rīgā un ASV Valsts Departamenta Cilvēku tirdzniecības apkarošanas birojs. Videokonferences mērķis bija pārrunāt Valsts Departamenta rekomendācijas Latvijai par nepieciešamajām aktivitātēm, lai Latviju nākamajā Ziņojumā “Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” varētu ierindot 1.līmeņa valstu sarakstā.
 • 18.septembrī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” uzsāka jaunu cilvēku tirdzniecības novēršanas kampaņu “Esi zinošs – nepieļauj cilvēku tirdzniecību.” Aktivitātes, kas paredzētas šīs kampaņas ietvaros, sniegs iespēju jauniešiem saņemt informāciju par cilvēku tirdzniecības apdraudējumu un dienestiem no deviņām pašvaldībām apgūt zināšanas par cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanu. Šo kampaņu daļēji sponsorē ASV vēstniecības mazo grantu programma.
 • LR Iekšlietu ministrijas Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente Lāsma Stabiņa piedalījās ASV valdības atbalstītā reģionālā apmācību projektā “Par cilvēku tirdzniecības apkarošanu”. Šī projekta ietvaros tā dalībniekiem, kas pārstāvēja kopumā 22 valstis, bija iespējams iepazīties ar ASV centieniem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī, kuru mērķis ir novērst cilvēku tirdzniecību; dalīties pieredzē par inovatīvām stratēģijām tiesībaizsardzības sektorā, lai novērstu cilvēku tirdzniecību un pakļautu kriminālvajāšanai un notiesāšanai cilvēku tirgotājus; pārrunāt sabiedrības izglītošanas pasākumus par šo problemātiku un starptautisko sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanai.
 • Mazo grantu programmas ietvaros ASV vēstniecība Rīgā atbalsta pētījumu, ko veic televīzijas žurnālists un dokumentālo filmu producents Kārlis Lesiņš. Šī pētījuma rezultātā tiks izveidota dokumentālā filma latviešu, angļu un poļu valodās par viltus laulību fenomenu. Proti, par laulībām, kas noslēgtas starp latviešu vai poļu sievietēm un trešo valstu pilsoņiem, lai viņi varētu iegūt iespēju emigrēt uz ES. Pētījuma centrā būs hibrīdās identitātes attīstības jautājumi un cilvēku tirdzniecības apdraudējums, ko rada viltus laulību reģistrācijas. Filmas veidotāju nolūks ir novērst populāro priekšstatu, ka viltus laulības ir “vieglas peļņas” iespēja, ko sniedz nepilnības Īrijas likumdošanā, lai gan patiesībā šāda veida darījumi bieži ietver fizisku un seksuālu vardarbību, cilvēku tirdzniecības draudus, imigrācijas likumdošanas un drošības noteikumu pārkāpumus un rada jaunu paaudzi ar hibrīdu identitāti. Noslēdzoties šim pētījumam, sabiedrība kļūs labāk informēta par viltus laulību apdraudējumiem un publiskais sektors būs izglītotāks par šī fenomena iemesliem un to novēršanas iespējām.
 • 26.aprīlī vēstniecības pārstāvju grupa uzstājās apmācībās, ko LR diplomātiskā dienesta darbiniekiem rīkoja Ārlietu ministrija, un runāja par konsulāro dienestu lomu cilvēku tirdzniecības apkarošanā.
 • 28.martā ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala piedalījās nacionālajā cilvēku tirzniecības novēršanas darba grupas sanāksmē, ko organizēja Iekšlietu ministrija, lai izstrādātu Latvijas septiņu gadu cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

2012

 • 6.decembrī ASV vēstniecība Latvijā svinīgi atzīmēja Latvijas centienus cilvēku tirdzniecības apkarošanā un rīkoja A.Linkolna Vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienas atceres pasākumu. Lai godinātu personas, cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus Latvijā, ASV vēstnieks Marks Pekala rīkoja apbalvošanas ceremoniju. Tās laikā tika demonstrēta Fair Trade Productions (ASV) uzņemtā filma “Ceļojums uz brīvību” (Journey to Freedom), kas tapusi ar ASV Valsts Departamenta atbalstu.
 • Šī gada 28.septembrī ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala rīkoja apaļā galda diskusiju par sadarbības iespējām ar Latvijas ekspertiem par cilvēku tirdzniecības apkarošanas problemātiku. Diskusijas goda viese bija ASV Valsts Departamenta Cilvēku tirdzniecības apkarošanas nodaļas  pārstāve Marta Lavdžoja.
 • 13.jūnijā četri prokurori no Latvijas piedalījās videokonferencē Cilvēktirdzniecības gadījumu kriminālvajāšana upuru izcelsmes valstīs. Konferenci organizēja ASV vēstniecība Rīgā un ASV Valsts Departamenta Cilvēku tirdzniecības apkarošanas birojs. Līdz ar prokuroriem no Latvijas pieredzē dalījās tiesībaizsardzības speciālisti no Rumānijas, Igaunijas un Lietuvas.
 • 31.martā ASV vēstniecība Rīgā un biedrība „Patvērums „Drošā māja”” noslēdza cilvēktirdzniecības novēršanas projektu “Uzmanību! Cilvēktirdzniecība Latvijā”. Šī projekta īstenošanai finansiālo atbalstu $ 25 000 apjomā piešķīra ASV vēstniecība Rīgā. Projekta rezultātā aptuveni 500 skolu jauniešu saņēma informāciju par cilvēktirdzniecības apdraudējumu. Iespējams, ka aptuveni 10 000 citu personu varēs uzzināt par cilvēku tirdzniecības riskiem, noskatoties dokumentālo filmu un videoklipus, kas tika uzņemti šī projekta ietvaros.

2011

 • ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere ar prieku paziņo par jauna apbalvojuma – vēstnieces godalgas „Par inovatīvu darbu sabiedrības labā” – izveidošanu.
  2011. gada uzvarētāji ir: Liepājas Neredzīgo biedrība; Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA” Daugavpilī un biedrība „Patvērums „Drošā māja”” Rīgā, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem Latvijā.
 • ASV vēstniecība Rīgā piešķīra finansiālu atbalstu $ 25 000 apjomā biedrībai „Patvērums „Drošā māja”” Rīgā, lai tā īstenotu cilvēktirdzniecības novēršanas projektu “Uzmanību! Cilvēktirdzniecība Latvijā”.

2010

 • 2. decembrī, vairāk nekā 40 cilvēku no dažādām Latvijas valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām pabeidza četru dienu garu apmācības kursu, kura mērķis bija iemācīties atpazīt un sniegt palīdzību cilvēktirdzniecības upuriem. Pateicoties ASV Valsts Departamenta finansiālam atbalstam, Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) rīkoja apmācības kursu, kurā piedalījās vietējie eksperti no Latvijas un IOM eksperti no Moldovas un Ukrainas.
 • 15.novembrī ASV Valsts cilvēku tirdzniecības apkarošanas resursu centrs video apmācību ietvaros apmēram 30 personām no dažādām Latvijas valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām dalījās pieredzē par palīdzības tālruņa funkciju realizēšanu un skaidroja, kā identificēt cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā lemt par tālāko rīcību šādos gadījumos.
 • 10.novembrī ASV vēstniecības Rīgā pārstāvji apmeklēja semināru par cilvēku tirdzniecības novēršanu, kas paredzēts diplomātisko misiju pārstāvjiem Latvijā un ko organizēja LR Ārlietu Ministrija.
 • 12.oktobrī ASV vēstniecības Rīgā Vice Konsuls Kellijs H. Basbijs (Kelly H. Busby) piedalījās Resursu centra sievietēm „Marta” jauna projekta atklāšanā, kura mērķis ir novērt cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai.
 • No 2010.gada 6.augusta Vineta Polatside, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Latvijas biroja projektu koordinatore, stažēsies programmā par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem Minesotas Universitātē. Programmas izmaksas sedz prestižā ASV valdības Hamfrija stipendija, kas sniedz iespēju pieredzējušiem profesionāļiem savas karjeras vidus posmā vienu gadu apgūt akadēmiskās zināšanas un praktisku pieredzi savā jomā ASV.
 • No 2010.gada 20. līdz 29.janvārim piecu personu delegācija no Latvijas, kuras sastāvā bija dažādu ministriju, prokuratūras un biedrības Patvērums „Drošā māja” pārstāvji piedalījās apmācību programmā „Cilvēku tirdzniecības apkarošana”, ko finansēja ASV Valsts Departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs. Apmācību programmas ietvaros delegācijas pārstāvji dalījās savā pieredzē šajā jomā ar ASV kolēģiem un apguva jaunas zināšanas par attiecīgo likumdošanu ASV, par ASV Imigrācijas dienesta pakalpojumiem un lomu tiesībaizsardzības jautājumos, par iespējām nodrošināt dažādus pakalpojumus un aizsardzību cilvēku tirdzniecības upuriem, par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu cilvēku tirdzniecības gadījumos, utt. Bez tam delegācijas pārstāvjiem bija iespējams iepazīties un pārrunāt turpmākas sadarbības iespējas ar vairākām bezpeļņas organizācijām, kas iesaistītas cilvēku tirdzniecības apkarošanas projektos ASV galvaspilsētā Vašingtonā, Atlantā un Ņujorkā.

2008

 • Kopumā 18 pasniedzējiem no Latvijas universitātēm un koledžām bija iespējams piedalīties apmācībās „Cilvēku tirdzniecība: Sociāla un juridiska problēma Latvijā un globālā mērogā”.  Apmācības sponsorēja ASV valdība un organizēja Starptautiskās Migrācijas Organizācijas Rīgas birojs. Apmācību mērķis bija sniegt Latvijas pasniedzējiem teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai viņi varētu apmācīt studentus par iespējām novērst cilvēku tirdzniecību, izmeklēt cilvēku tirdzniecības gadījumus un sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem Latvijā. Apmācību dalībnieki šī projekta ietvaros izveidoja jaunu mācību materiālu E-kursu par cilvēku tirdzniecību. Šis e-kurss un citas publikācijas par konkrēto tematu tagad ir pieejams pasniedzējiem visā Latvijā interneta adresē www.cilvektirdznieciba.lv.

2007

 • No 23.līdz 27.aprīlim Latvijā viesojās ASV Tieslietu Departamenta speciālisti, kas vadīja izglītojošus seminārus LR tiesnešiem un tiesībaizsardzības iestāžu speciālistiem par cilvēku tirdzniecības lietu skatīšanu.

2006

 • No 23. līdz 26. maijam notika projekts “Cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšana un lietu izskatīšana”.

2005

 • Reģionālo cilvēku tirdzniecības novēršanas darba grupu izveidošana Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Darba grupās piedalās dažādas tiesībsargājošās iestādes, sociālie darbinieki, kā arī citi dalībnieki. Projektu kopā ar Latvijas Jaunatnes veselības centru padomi (LJVCP), kā arī citām nevalstiskajām organizācijām realizē Starptautiskā organizācija pusaudžiem (IOFA).
 • Resursu centra sievietēm “Marta” projekts “Preventīvais un rehabilitācijas darbs cilvēku tirdzniecības novēršanai”.
 • Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) reģionālā projekta ietvaros tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem, prokuroriem un tiesnešiem tiks nodrošināta apmācība par cilvēku tirdzniecību.
 • Sadarbojoties Dominikāņu Universitātes un Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolai “Attīstība”, ar cilvēku tirdzniecību saistīti jautājumi iekļauti sociālā darba studentu mācību programmā.
 • Tiesnešu apmācības centrs Rīgā un citos Latvijas reģionos organizēs apmācību tiesnešiem.

2004

 • No 1. līdz 3.decembrim Latvijas Policijas akadēmijā norisinājās konference par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, kuru sponsorēja un organizēja Dominikāņu Universitāte un Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolai “Attīstība”. Konferencē piedalījās prokurori, tiesneši, policisti, robežsardzes darbinieki un sociālie darbinieki no Latvijas, kā arī viņu kolēģi no ASV, Zviedrijas un Somijas.

2003

 • Lilya 4-Ever” ietvaros, kuru kopīgi sponsorēja Zviedrijas vēstniecība un Starptautiskā Migrācijas organizācija, vairāk kā 10 000 skolēnu informēja par cilvēku tirdzniecību.
  LR Iekšlietu Ministrija apmācībām un cilvēku tirdzniecības apkarošanas kampaņām saņēma brošūras “Uzmanies un sargi sevi”.