Latvija saglabā savas pozīcijas ASV Valsts departamenta ziņojumā „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu”

Rīga, 2014. gada 20. jūnijs. – Šodien ASV valsts sekretārs Džons Kerijs izplatīja 2014. gada ziņojumu „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu”. Tāpat kā pagājušā gada ziņojumā, arī šogad Latvija ierindota 2. līmenī. 2014. gada ziņojumā „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” secināts, ka Latvijas valdība pieliek ievērojamas pūles, lai izpildītu cilvēku tirdzniecības apkarošanas minimālos standartus, ko nosaka Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības likums (Trafficking Victims Protection Act), lai gan pilnībā šie standarti vēl netiek izpildīti. Tiek norādīts, ka Latvijas valdība ir uzlabojusi cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumus, palielinot valsts finansētās programmas cilvēku tirdzniecības upuru palīdzībai kapacitāti, pastiprinot preventīvos pasākumus un uzlabojot Valsts policijas darbu cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā. Latvijā tika izstrādātas un stājās spēkā Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, un pārstāvjiem no tiesībaizsardzības un tieslietu sektoriem tika organizētas atbilstošas apmācības. Par spīti šiem būtiskajiem centieniem ziņojumā tāpat minēts, ka ar notiesājošiem spriedumiem tiesās iztiesātas tikai dažas cilvēku tirdzniecības lietas, ka jāveic vairāk aktivitāšu, lai atpazītu vietēja un starptautiska mēroga cilvēku tirdzniecības gadījumus un ka cilvēku tirdzniecības lietās jāpaātrina tiesvedības procesi un jāpaaugstina to efektivitāte.

Ziņojumā norādītas konkrētas rekomendācijas Latvijas valdībai, kā turpināt cīņu ar cilvēku tirdzniecību, ieskaitot rekomendāciju uzlabot cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, īpašu uzmanību pievēršot personām, kas cietušas piespiedu darba rezultātā un kas kļuvušas par vietēja mēroga cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī rekomendācija palielināt kriminālvajāšanu un tiesvedību skaitu gadījumos, kad pastāv aizdomas par cilvēku tirdzniecību mājsaimniecībās un citos piespiedu darbos. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, ziņojumā atzīmēts, ka Latvijai jāveicina izglītojošie pasākumi par cilvēku tirdzniecības problemātiku mācību iestādēs, pastiprinot nevalstisko organizāciju līdzdalību šādās apmācībās.

Pilns 2014. gada ziņojums „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” ir publiski pieejams interneta vietnē http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. Tulkojums ziņojuma sadaļai par Latviju latviešu valodā pieejams ASV vēstniecības interneta vietnē.