ASV Valsts sekretārs Kerijs prezentē 2016. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”

Rīga, 2016. gada 30. jūnijs — Šodien ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs laida klajā 2016. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”. Tāpat kā pērn, arī šogad Latvija ierindota 2. līmenī.

2016. gada ziņojumā „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” secināts, ka Latvijas valdība pieliek ievērojamas pūles, lai izpildītu cilvēktirdzniecības apkarošanas minimālos standartus atbilstoši Cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības likumam (Trafficking Victims Protection Act), lai gan pilnībā šie standarti vēl netiek izpildīti. Tiek norādīts, ka Latvijas valdība ir uzlabojusi cilvēktirdzniecības novēršanas pasākumus, pastiprinot preventīvos pasākumus un veicinot sabiedrības informētību, kā arī pateicoties darba grupas aktivitātēm, kas veicina sadarbību starp ministrijām un publiskajām un privātajām institūcijām. Latvija turpina būt reģionālā līdere, identificējot un novēršot fiktīvās laulības, kuru rezultātā sievietes var nonākt ļoti neaizsargātā stāvoklī, ieskaitot cilvēktirdzniecības draudus.

2016. gada ziņojumā norādīts, ka šīs pūles tomēr pilnībā nepastiprināja valdības centienus cīnīties pret visām cilvēktirdzniecības formām, jo īpaši attiecībā uz latviešiem, kas nodarbināti piespiedu darbā ārzemēs, kā arī attiecībā uz piespiedu darba gadījumiem Latvijā. Lai gan pieauga kriminālprocesu skaits seksuālas izmantošanas cilvēktirdzniecības lietās, tiesībsargājošās instances nav uzsākušas nevienu piespiedu darba cilvēktirdzniecības gadījuma izmeklēšanu kopš 2009. gada, un Latvijas tiesās ar notiesājošu spriedumu nekad nav sodīts neviens piespiedu darba cilvēktirdzniecības organizētājs. Publiskās pārvaldes iestāžu centieni identificēt cilvēku tirdzniecības upurus Latvijas teritorijas ietvaros bija vāji.Kopējais izmeklēšanas gadījumu un notiesājošo spriedumu skaits cilvēktirdzniecības lietās joprojām saglabājas zems, salīdzinot ar identificēto upuru daudzumu.

Ziņojumā norādītas konkrētas rekomendācijas Latvijas valdībai turpmākā cīņā ar cilvēktirdzniecību (atbilstoši Latvijas Krimināllikuma 154-1. panta definīcijai), ieskaitot nepieciešamību palielināt kriminālvajāšanas gadījumu un tiesvedību skaitu, kā arī krimināli sodot notiesātos cilvēktirdzniecības organizētājus, nodrošinot, ka soda smagums ir atbilstošs nodarītajam. Ziņojumā atzīmēts, ka Latvijas valdībai jāpastiprina pūles cilvēktirdzniecības upuru atklāšanā, jo īpaši attiecībā uz vietējiem un ārzemju upuriem, kas ekspluatēti Latvijā. Tāpat nepieciešams pārskatīt un uzlabot tiesas procesu efektivitāti, lai panāktu uz upuri centrētu pieeju, kā arī paātrinātu tiesvedību gaitu. Nepieciešams arī pilnībā finansēt un ieviest Programmu cilvēktirdzniecības novēršanai 2014.–2020. gadam.

Pilns 2016. gada ziņojums „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” ir publiski pieejams interneta vietnē http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

Tulkojums ziņojuma sadaļai par Latviju latviešu valodā pieejams ASV vēstniecības interneta vietnē latviešu valodas sadaļā.