Adopcija

Ārvalstu adopcija no Latvijas us ASV ir slēgta

2021.gada decembrī Latvijas valdība lēma par izmaiņām Bēŗnu tiesību aizsardzības likumā, aizliedzot ārvalstu adopciju no Latvijas uz ASV. Saskaņā ar jauno regulējumu, bērnu var adoptēt no Latvijas uz tādu ārvalsti, kurai ir saistoša gan Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos, gan Bērnu tiesību konvencija, kā arī ar kuru Latvija ir noslēgusi divpusēju līgumu, nosakot specifisku kārtību ārvalstu adopcijas jomā. No 2022.gada 1.jūlija adoptētājiem no ASV vairs nav iespējams uzsākt bēŗnu adopciju no Latvijas uz ASV.